0 件商品

總額: $0.00

香港人日誌

飲完可樂會點樣?
1326 comments

 

飲可樂飲到咁... 好彩比我搵到篇解破文話無咁誇張. 雖然都係唔飲得咁多 但至少安心D..

 

破解文: https://thestandnews.com/cosmos/%E7%A0%B4%E8%A7%A3-%E5%8F%AF%E6%A8%82%E4%B8%80%E5%B0%8F%E6%99%82%E5%A5%87%E9%81%87%E8%A8%98/

 

BTW  原來日常攝取的咖啡因或增加女性骨質疏鬆的風險 而男性有相反的效果——減少骨質疏鬆風險...

唔知呢D真係定假呢..

Comment

ÑàòêàÊàòàâ-Èâàíîâñê dofiga net îáîéòè áëîêèðîâêó Ïåòðà Àñòàíà Êàçàõñòàí ÷åì îïàñåí êîêàèí Belgium Ìîíãîëèÿ Ðîñòîâ-íà-Äîíó Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå Nigeria Ôðÿíîâî Ãðèíäåëüâàëüä Àëòàéñêèé êðàé Ôàíòüåò Êóïèòü çàêëàäêè ìàðêè â Àðìÿíñêîñïàðèâàåòñÿ

Ìîñêâà Ñàâ¸ëîâñêèé õã÷ ïðè áåðåìåííîñòè öåíû Ààõåí Èòàëèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã êóïèòü Ìåôåäðîí [Êðèñòàëëû] î.Ñàíòüÿãî Èòàëèÿ Ïåñêàðà Ãðóçèÿ Êóòàèñè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Âûáîðãñêèé Òáèëèñè Òóðöèÿ Àíòàëüÿ Ìîñêâà Áèáèðåâî ÑÂÀÎ UAE Áåëüãèÿ áðîñèëà êóðèòü âûëåçëè ïðûùè

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ôðóíçåíñêèé ñáûò àìôåòàìèíà Îìñê Èòàëèÿ Ãåíóÿ Êñàíàêñ íàðêîòèê Ñåíò-Ýòüåí Ïåíäæèêåíò Ãåðìàíèÿ Êåëüí Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé Vilnius Êîñòðîìà Ãðèìñòàä Áàëàêîâî Ñàìóõ Ñîëü â ×åáàðêóëå Ãåðìàíèÿ Áðåìåí

Молетай Бинш Анже Смоленск Мюнхен Жилина

Лариса Белебей Роскилле Кюстендил Пап Акдепе

Related Article:
1326 條記錄 1/266 頁  1 2 3 4 5 下 5 頁 最後一頁 >>
bChat